Skip to main content

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Kleenex Allergy Comfort

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία C.A. Papaellinas Ltd. διοργανώνει διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση που νικητής του Διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, με τη συνδρομή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού, ως δικαιούχοι των οποιωνδήποτε δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τους παρόντες όρους, θεωρούνται οι ασκούντες τη γονική του μέριμνα από κοινού ή ο ασκών αυτή, κατά περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται και εγκρίνουν τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού. Τυχόν άρνηση των όρων αυτών από τους ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου συνεπάγεται απώλεια οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος δικού τους ή του ανηλίκου εκ του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε ενέργειά τους προς τον σκοπό αποδοχής Δώρου, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

 1. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Στον Διαγωνισμό δε δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) εργαζόμενοι του Ομίλου C.A Papaellina, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «SUMMERCLIFF LTD», που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα λάβει χώρα μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/kleenex_cyprus/. Ως διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή ανάρτησης της σχετικής δημοσίευσης έως την ημερομηνία αναφοράς από την ανάρτηση.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram και να τηρεί λογαριασμό με το όνομά του. Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι χρήστες του Instagram θα πρέπει να μεταβούν στο σχετικό post που έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση για να κερδίσουν τα δώρα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 των παρόντων, θα πρέπει να:

 • Ακολουθήσουν τον λογαριασμό
 • https://www.instagram.com/kleenex_cyprus/
 • Κάνουν tag φίλους/φίλες τους και ακολουθήσουν τις οδηγίες από την ανάρτηση στα σχόλια.

Κάθε συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος με όσες συμμετοχές επιθυμεί στην τελική κλήρωση. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα, που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, μετά από την επιβεβαίωση των στοιχείων, ότι ο νικητής που κληρώθηκε συμμετείχε στον Διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών (multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, αυτός θα εξαιρείται από τη διαδικασία και σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή δε θα δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε από τα δώρα που αναφέρονται στην παρ.6.

Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Δεν γίνονται δεκτά σχόλια υβριστικά, προσβλητικά και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 1. Δώρα

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθoύν  νικητές βάση ανάρτησης. Οι νικητές θα κερδίσουν, μετά από κλήρωση, προϊόντα C.A Papaellinas Ltd. ή και δώρα ανάλογα με την ανάρτηση.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια  θα προβληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Εάν Δώρο αποτελεί ή/και συμπεριλαμβάνει την παροχή υπηρεσίας από τρίτο μέρος τότε η C.A. Papaellinas Ltd. δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή/και βλάβη τυχόν υποστεί ο Νικητής για την παροχή αυτής της υπηρεσίας.

H C.A. Papaellinas Ltd, πέραν των ευθυνών της όπως αυτές καθορίζονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορούν την  προστασία του καταναλωτή, δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από την κατοχή ή χρήση Δώρου.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

Ο νικητής θα αναδειχθεί με κλήρωση που θα διεξαχθεί με το πέρας της ημερομηνίας βάση της ανάρτησης με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο νικητής θα κληθεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, μέσω προσωπικού μηνύματος (Direct Message) ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Σε περίπτωση που ο Νικητής αποδεχθεί το Δώρο, γίνεται απαραίτητη η συγκατάθεσή του για δημοσίευση του ονόματός του ή/και της πόλης όπου διαμένει, σε διαφημιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Διαγωνισμό, σε ΜΜΕ ή/και ΜΚΔ (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). Οι διαφημιστικές δραστηριότητες πιθανόν να συμπεριλαμβάνουν φωτογραφικό ή/και κινηματογραφικό υλικό, πέραν του ονόματος του Νικητή ή/και της πόλης διαμονής του. Εάν ο Νικητής δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παραχώρηση του Δώρου στον Νικητή.

 1. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

Τα στοιχεία του νικητή του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό του θα ανακοινωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας.

Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν, αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ολοκλήρωσή του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού δώρου.

H παράδοση του δώρου του διαγωνισμού, θα γίνει μετά από συνεννόηση με τον νικητή, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης δεδομένου ότι οι υγειονομικές συνθήκες και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας  το επιτρέπουν.

 1. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.