Skip to main content

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ C.A. PAPAELLINAS LTD - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1. Αυτή η πολιτική εγκρίνεται από τον Όμιλο εταιρειών C.A. PAPAELLINAS LTD (“CAP”) σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ημερ 23/10/2019, σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών (εφεξής θα αναφέρεται ως η “Οδηγία”) και επίσης σύμφωνα με τον Νόμο της Κυπριακής Βουλής για την Προστασία των Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία στην Κυπριακή νομοθεσία, Νόμος 6(i)/2022.
 2. Η ακεραιότητα πάντοτε αντιπροσώπευε και αντιπροσωπεύει μια βασική αξία της CAP. Εφαρμόζοντας αυτήν την κύρια αξία της, η CAP πάντα παρείχε και παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο την ευκαιρία να αναφέρει πιθανές παράνομες ενέργειες ή παρατυπίες που θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να επηρεάσουν την επιχείρηση ή το κύρος της CAP, χωρίς φόβο εκδίκησης και μπορούσαν και μπορούν να είναι βέβαιοι ότι όλες οι αναφορές τους θα ερευνηθούν επαρκώς.
 3. Ο στόχος αυτής της Πολιτικής είναι να παρέχει προστασία σε πρόσωπα – πληροφοριοδότες, που αναφέρουν (“Πρόσωπο που υποβάλλει αναφορά”) οποιαδήποτε ύποπτη παράνομη δραστηριότητα και/ή κακή συμπεριφορά εντός της CAP και επίσης άλλες δραστηριότητες ή παραλείψεις που μπορούν να επηρεάσουν την επιχείρηση ή το κύρος της CAP (εφεξής αναφέρονται συλλογικά ως “Επιβλαβείς Δραστηριότητες”).
ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΩΝ

Παραβίαση” σημαίνει μια πράξη ή παράλειψη που είναι παράνομη, ειδικότερα μια παραβίαση οποιασδήποτε νομικής διάταξης ή κανονισμού και/ή εσωτερικού κανονισμού, ή η εμπόδιση της επίτευξης του αντικειμένου ή των σκοπών αυτών.

Πληροφορίες” σημαίνει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υποψιών, σχετικά με πραγματική ή δυνητική Παραβίαση που έχει συμβεί ή είναι πιθανό να συμβεί στη CAP.

Αναφορά” σημαίνει η εσωτερική ή εξωτερική προφορική ή γραπτή παροχή Πληροφοριών για μια Παραβίαση στον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο πρόσωπο στη CAP.

Πληροφοριοδότης” σημαίνει ένα άτομο που αναφέρει ή αποκαλύπτει Πληροφορίες σχετικά με Επιβλαβείς Δραστηριότητες που είτε έχουν συμβεί είτε θα μπορούσαν να συμβούν είτε έγινε απόπειρα για να προκληθούν.

Ενδιάμεσος” σημαίνει ένα φυσικό πρόσωπο που βοηθά τον Πληροφοριοδότη στην υποβολή καταγγελίας και η βοήθειά του πρέπει να διατηρηθεί εμπιστευτική.

Πλαίσιο εργασίας” σημαίνει τις εργασιακές δραστηριότητες μέσω των οποίων οι Πληροφοριοδότες λαμβάνουν Πληροφορίες σχετικά με Επιβλαβείς Δραστηριότητες και για τις οποίες θα μπορούσαν να υποστούν αντίποινα εάν αναφέρουν τέτοιες Πληροφορίες.

Αντίποινα” σημαίνει μια άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη που συμβαίνει στο Πλαίσιο Εργασίας και είναι προκαλούμενη από μια εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή αποκάλυψη και η οποία μπορεί να είναι επιζήμια για τον Πληροφοριοδότη.

Δράση παρακολούθησης” σημαίνει οποιαδήποτε δράση που αναλαμβάνεται από τον παραλήπτη της Αναφοράς προκειμένου να αξιολογηθεί η ορθότητα των καταγγελιών που περιέχονται στην Αναφορά και, αν είναι εφαρμόσιμο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αναφερθείσα παραβίαση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, δράσεων όπως εσωτερική έρευνα, ακροάσεις, ποινική δίωξη και ανάκτηση χρημάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η πολιτική ισχύει για τους Πληροφοριοδότες που έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά με μια Παράβαση στο Πλαίσιο Εργασίας και έχουν το καθεστώς εργαζομένου, εκπαιδευόμενου, συνεργαζόμενου αυτοαπασχολούμενου, εταίρου, συνεργάτη και ατόμου που ανήκει στη διεύθυνση, διοίκηση ή σε εποπτικό όργανο της CAP, συμπεριλαμβανομένων των μη εκτελεστικών μελών, καθώς και εθελοντών, αμειβόμενων ή μη αμειβόμενων εκπαιδευόμενων και όλων των ατόμων που εργάζονται υπό την εποπτεία ή τις οδηγίες αναδόχων, υποαναδοχέων και προμηθευτών της CAP.

Αυτή η πολιτική ισχύει επίσης για τους Πληροφοριοδότες που καταγγέλλουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με μια παραβίαση που έχει προκύψει στο πλαίσιο μιας σχέσης εργασίας που έχει λήξει εν τω μεταξύ ή για άτομα των οποίων η εργασιακή τους σχέση ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, εάν η πληροφορία για την παράβαση προέκυψε κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή άλλες προ-συμβατικές διαπραγματεύσεις.

Τα μέτρα για την προστασία των Πληροφοριοδοτών ισχύουν επίσης για τρίτα μέρη που συνδέονται με τον Πληροφοριοδότη και που θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο στο Πλαίσιο Εργασίας (π.χ. συγγενείς και συνάδελφοι του Πληροφοριοδότη), ή νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον Πληροφοριοδότη ή στα οποία εργάζεται ή είναι διαφορετικά συνδεδεμένα με το Πλαίσιο Εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η Πολιτική εφαρμόζεται για Αναφορές οποιασδήποτε Επιβλαβούς Δραστηριότητας όπως ορίζεται πιο πάνω και ειδικότερα για Αναφορές που αφορούν παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου και/ή της κυπριακής νομοθεσίας, στους ακόλουθους τομείς:

 • Ασφάλεια στον Εργασιακό χώρο,
 • Διαφθορά,
 • Δημόσιες προμήθειες,
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, προϊόντα και αγορές και πρόληψη του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
 • Ασφάλεια προϊόντων και ρυθμιστική συμμόρφωση,
 • Ασφάλεια μεταφορών,
 • Προστασία του περιβάλλοντος,
 • Προστασία από την ακτινοβολία και πυρηνική ασφάλεια,
 • Ασφάλεια των τροφίμων και ζωοτροφών, υγεία ζώων και ευημερία,
 • Δημόσια υγεία,
 • Προστασία του καταναλωτή,
 • Προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών και
 • Παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού και της κρατικής ενίσχυσης της ΕΕ και της Κύπρου.
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ

Οι Πληροφοριοδότες που υποψιάζονται ότι έχει συμβεί Επιβλαβής Δραστηριότητα σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική έχουν την ευκαιρία να αναφέρουν τις υποψίες τους χωρίς φόβο αρνητικών συνεπειών. Προϋπόθεση για την προστασία είναι ότι ο Πληροφοριοδότης έκανε την Αναφορά καλή τη πίστει. Αυτή η προστασία δεν ισχύει για την παροχή κατασκευασμένων πληροφοριών που επικοινωνούνται με σκοπό να βλάψουν άλλο άτομο. Οι Πληροφοριοδότες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν την προστασία ούτε στην περίπτωση αναφορών που γίνονται με σκοπό την απόκτηση οφέλους για τον εαυτό τους ή για άλλο άτομο (π.χ. προσπάθεια αποτροπής μη ανανέωσης απασχόλησης, λήξης απασχόλησης κλπ.).

Οι Πληροφοριοδότες είναι επιλέξιμοι για προστασία σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική εάν:

 • είχαν λόγο να πιστεύουν ότι η καταγγελία ήταν αληθής τη στιγμή της υποβολής της και ότι ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Πολιτικής, και
 • έχουν κάνει είτε εσωτερική είτε εξωτερική αναφορά σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική.

Οποιαδήποτε αντίποινα κατά των Πληροφοριοδοτών απαγορεύονται. Ειδικά, τα αντίποινα που απαγορεύονται είναι:

 • Παράνομος τερματισμός της σχέσης εργασίας ή μη παράταση της σχέσης εργασίας για καθορισμένο χρονικό διάστημα,
 • Μη τεκμηριωμένη αρνητική αξιολόγηση της απόδοσης εργασίας ή του καθορισμού αμοιβής βάσει αξίας ή προσφοράς,
 • Μείωση μισθού,
 • Παρενόχληση, απειλή ή αποκλεισμός,
 • Μετεγκατάσταση ή μεταφορά σε άλλη εργασία/θέση,
 • Αποτυχία ενεργοποίησης επαγγελματικής ανάπτυξης και ανέλειξης,
 • Αλλαγή στις εργασιακές ώρες,
 • Πρόωρη λήξη ή απόσυρση από σύμβαση,
 • Αναθέσεις εργασιών εκτός των πλαισίων της θέσης εργασίας που κατέχεται.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

H CAP προτιμά όπως η επικοινωνία σχετικά με αυτήν την Πολιτική να γίνεται μέσω ενός καθορισμένου αμερόληπτου προσώπου.

Το καθορισμένο αμερόληπτο πρόσωπο στο οποίο οποιοδήποτε άτομο εντός του πεδίου εφαρμογής αυτής της Πολιτικής μπορεί να κάνει αναφορά (εφεξής αναφέρεται ως το “Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο“) είναι ο:

κ. Χρίστος Μίτσιγκας
Τηλέφωνο: 00357-22752832 – 00357-99335266
Φαξ: 00357- 22754975
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: christosmitsingas@cytanet.com.cy
Διεύθυνση αποστολής ταχυδρομείου: Τ.Θ. 24104, 1701 Λευκωσία, Κύπρος

Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο θα παράσχει στον Πληροφοριοδότη επιβεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς του εντός 7 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο θα επιλέγει το κατάλληλο μέσο παροχής της επιβεβαίωσης.

Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο μπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τον Πληροφοριοδότη και θα παρέχει σχόλια και ενημέρωση στον Πληροφοριοδότη. Η ενημέρωση για τις δράσεις σχετικά με την Αναφορά παρέχονται στον Πληροφοριοδότη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες σε κάθε περίπτωση Αναφοράς σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική.

Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο θα συνεργαστεί με τους επηρεαζόμενους χώρους εργασίας και τομείς για να ερευνήσει την Αναφορά όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο θα διενεργήσει μια πλήρη έρευνα της Αναφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο της Αναφοράς, τα διαθέσιμα στοιχεία και τις δυνατότητες της έρευνας. Η διαδικασία της έρευνας:

 • θα είναι δίκαιη,
 • θα είναι εμπιστευτική,
 • θα είναι αποτελεσματική,
 • Θα είναι ανεξάρτητη από τα άτομα τα οποία αφορά η Αναφορά,
 • θα αξιολογήσει την επάρκεια ή την ανεπάρκεια των στοιχείων για απόδειξη της ορθότητας της Αναφοράς,
 • θα τηρήσει το τεκμήριο της αθωότητας.

Το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο θα επικοινωνήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CAP, ο οποίος θα αποφασίσει μετά και την λήψη της γνώμης του Εξουσιοδοτημένου Προσώπου, εάν θα αναφέρει τα αποτελέσματα στις Αρμόδιες Αρχές. Επίσης ο CEO θα ενημερώσει το διοικητικό συμβούλιο της CAP για τα αποτελέσματα της έρευνας το οποίο θα βεβαιωθεί ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διορθωθεί κάθε Επιβλαβής Δραστηριότητα που έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί.

Η ταυτότητα του Πληροφοριοδότη δεν θα αποκαλυφθεί χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, σε κανέναν εκτός από το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει για κάθε πληροφορία από την οποία θα μπορούσε να εξαχθεί άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα του Πληροφοριοδότη. Ωστόσο, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν σε σχέση με έρευνες που διεξάγονται από αρμόδιες αρχές ή σε νομικές διαδικασίες.

Ο Πληροφοριοδότης πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει εύλογη υποψία για την Επιβλαβή Δραστηριότητα που προτίθεται να αναφέρει. Μια απλή κατηγορία, χωρίς να συνοδεύεται με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ή λεπτομερείς πληροφορίες, δεν είναι επαρκής για να αποδειχθεί μεμπτή ή παράνομη συμπεριφορά.

Εάν ο Πληροφοριοδότης δεν είναι βέβαιος για τα δικαιώματά του ή το αντικείμενο της Αναφοράς ή δεν επιθυμεί να αναφέρει απευθείας στη CAP, μπορεί να κάνει την αναφορά απευθείας στην Αρμόδια Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή Αρχή (“Εξωτερική Αναφορά“).

ΑΝΩΝΥΜΙΑ

Οι Πληροφοριοδότες μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν ανώνυμοι. Οι ανώνυμες Αναφορές στο Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο πρέπει να περιλαμβάνουν περιγραφή της υποτιθέμενης Επιβλαβούς Δραστηριότητας με όλες τις λεπτομέρειες που είναι διαθέσιμες στον Πληροφοριοδότη προκειμένου να καταστεί εφικτή μια αποτελεσματική αξιολόγηση της υπόθεσης και η λήψη μέτρων αντιμετώπισής της.

Οι Πληροφοριοδότες που επιλέγουν να κάνουν ανώνυμη αναφορά πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι επειδή δεν είναι γνωστή η ταυτότητά τους, δεν θα είναι δυνατό για τη CAP να τους παράσχει την προστασία που προβλέπεται από αυτήν την Πολιτική. Εάν η ταυτότητά τους γίνει γνωστή σε μεταγενέστερο στάδιο, τότε θα έχουν δικαίωμα στην προστασία που παρέχεται από αυτήν την Πολιτική.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κύπρου.
Τα προσωπικά δεδομένα που είναι εμφανώς μη σχετιζόμενα με την επεξεργασία μιας Αναφοράς δεν θα συλλέγονται ή, εάν συλλεγούν κατά λάθος, θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την Αναφορά θα διαγράφονται εντός 3 μηνών μετά την περάτωση της διερεύνησης της Αναφοράς. Σε περιπτώσεις που έχουν αρχίσει δικαστικές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε σχέση με τα αποτελέσματα της διερεύνησης της Αναφοράς ή εναντίον του Πληροφοριοδότη τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια αυτών των διαδικασιών και διαγράφονται αφού παρέλθει ένα έτος από την διεκπεραίωση τους.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αυτή η Πολιτική εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της CAP και τίθεται σε ισχύ την ημέρα δημοσιεύσεως της στον ιστότοπο της CAP.