Skip to main content

Κυβερνοασφάλεια – Το αναγκαίο ‘κακό’ της τεχνολογίας

Κυβερνοασφάλεια – ένας από τους πλέον κρίσιμους τομείς στην προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων των εταιριών και οργανισμών παγκοσμίως, με την Κύπρο να μην αποτελεί εξαίρεση. Το 2023, η Κύπρος βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις που απασχόλησαν δεκάδες εταιρίες και οργανισμούς, καθιστώντας την κυβερνοασφάλεια κορυφαία προτεραιότητα για την επιχειρηματική κοινότητα του νησιού αλλά και την ίδια την Κυβέρνηση.

Η ανάγκη για ενισχυμένη κυβερνοασφάλεια πηγάζει από την αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από την ψηφιακή τεχνολογία και το διαδίκτυο, καθώς και από την ευρεία χρήση της τηλεργασίας, η οποία εντείνει τους κινδύνους για κυβερνοεπιθέσεις. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν ransomware, phishing, DDoS (Distributed Denial of Service) επιθέσεις και άλλες μορφές κυβερνοεγκλήματος που στοχεύουν στην απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών, την παρεμπόδιση των λειτουργιών των συστημάτων ή ακόμα και την καταστροφή τους.

Η κυβέρνηση της Κύπρου, αντιλαμβανόμενη την κλιμακούμενη απειλή, έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της εθνικής κυβερνοασφάλειας. Αυτά περιλαμβάνουν την εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών για την κυβερνοασφάλεια, την ίδρυση ειδικευμένων κέντρων κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης για εταιρίες και ιδιώτες. Επιπλέον, η Κύπρος συμμετέχει σε διεθνή δίκτυα και συνεργασίες για την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με κυβερνοαπειλές και καλές πρακτικές ασφαλείας.

Οι εταιρίες στην Κύπρο, από την πλευρά τους, είναι αναγκασμένες να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία των ψηφιακών τους περιουσιακών στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση των συστημάτων και δικτύων τους με προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας, την τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση των λογισμικών, την εφαρμογή συστηματικών ελέγχων και αξιολογήσεων ασφαλείας, καθώς και την εκπαίδευση των υπαλλήλων τους σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται συνεχώς, απαιτώντας συνεχή επαγρύπνηση και προσαρμογή των στρατηγικών ασφαλείας. Οι εταιρίες πρέπει να διαθέτουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην κυβερνοασφάλεια, που να περιλαμβάνει την πρόληψη, την ανίχνευση, την αντίδραση και την ανάκαμψη από κυβερνοεπιθέσεις. Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει ένας σαφής σχεδιασμός αντιμετώπισης περιστατικών, καθώς και η ικανότητα γρήγορης ανάκαμψης μετά από μια κυβερνοεπίθεση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη λειτουργία και τη φήμη των επιχειρήσεων.

Συνοψίζοντας, το 2023 σηματοδότησε μια χρονιά όπου η κυβερνοασφάλεια κατέστη κεντρικής σημασίας για τις εταιρίες στην Κύπρο. Οι προκλήσεις που παρουσιάστηκαν υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και επένδυση σε προηγμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, κρατικών αρχών και διεθνών οργανισμών θα συνεχίσει να είναι καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κυβερνοαπειλών και την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας στο νησί.

Οι λύσεις Cloud αποτελούν μια διαδεδομένη απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες για κυβερνοασφάλεια στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Προσφέρουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως η ευελιξία, η κλιμακωσιμότητα, και η δυνατότητα για ταχεία ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών ασφαλείας. Επιπλέον, οι πάροχοι cloud υπηρεσιών προσφέρουν αυτόματες ενημερώσεις ασφαλείας και συντήρηση υποδομών, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας για τις εταιρίες και επιτρέποντας τους να εστιάζουν στην επιχειρισιακή τους δραστηριότητα.

Παρόλα αυτά, η μετάβαση σε λύσεις cloud φέρει μαζί της και ένα σημαντικό ζήτημα: την αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από τις εταιρίες κολοσσούς τεχνολογίας. Αυτή η εξάρτηση δεν είναι μόνο τεχνολογική αλλά και οικονομική, καθώς οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν κατά το δοκούν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η τιμολόγηση για τις cloud υπηρεσίες μπορεί να είναι περίπλοκη και αδιαφανής, με τις τιμές να ποικίλλουν με βάση τη χρήση πόρων, την αποθήκευση δεδομένων, τις επιδόσεις δικτύου και άλλους παράγοντες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με απροσδόκητα υψηλές χρεώσεις, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης ή κλιμακούμενων αναγκών αποθήκευσης.

Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί μια δυναμική όπου οι επιχειρήσεις γίνονται δέσμιες των πολιτικών και των τιμολογιακών στρατηγικών των παρόχων cloud. Ενώ οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν πολλές φορές σημαντικά οφέλη σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσέχουν να μην χάσουν τον έλεγχο της τεχνολογικής και οικονομικής τους αυτονομίας. Είναι κρίσιμο να διαπραγματεύονται συμβόλαια με σαφείς όρους και προβλέψιμες τιμολογήσεις, να εξετάζουν την αγορά για πιθανές εναλλακτικές λύσεις και να διατηρούν ένα επίπεδο ετοιμότητας για την ενδεχόμενη ανάγκη μετάβασης σε διαφορετικούς παρόχους ή τεχνολογίες.

Συμπερασματικά, ενώ οι λύσεις cloud μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές λύσεις στην κυβερνοασφάλεια, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας απαιτεί μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ των οφελημάτων και των κινδύνων. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες χωρίς να υπονομεύουν την οικονομική τους ανεξαρτησία ή να θέτουν σε κίνδυνο την πληροφοριακή τους ασφάλεια.

*Κείμενο του Παναγιώτη Διονυσίου, Διευθυντής Τεχνολογίας του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ