Skip to main content

ISO 14001:2015: Η Πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει του διεθνούς προτύπου

Ο Όμιλός μας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ενός οργανισμού που δεν συμμορφώνεται απλώς με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, αλλά τις υπερβαίνει και τις υιοθετεί ως κεντρική αξία.

Με υπερηφάνεια, σας ανακοινώνουμε την επιτυχημένη λήψη των διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή μας με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τρεις εταιρείες του Ομίλου έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001:2015, το οποίο αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές. Αυτό αποτελεί την αρχή μιας νέας πορείας προς την περιβαλλοντική αρωγή και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς διατηρούμε τη δέσμευσή μας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη.

iso 1

Ο Σάββας Χατζηγιάγκου, Sustainability Manager, μας εξηγεί πιο κάτω τι είναι αυτό το μεγάλο επίτευγμα και σε ποιες δράσεις προχώρησε ο Όμιλός μας για να λάβουμε τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.

 1. Τι είναι τα Πιστοποιητικά του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015;

Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο βοηθά τους οργανισμούς να αποδείξουν τη συνεχή δέσμευση για βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων όπως:

 • Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας
 • Εξοικονόμηση στην κατανάλωση των πρώτων υλών και άλλων πόρων
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας
 • Νέες φιλικές προοπτικές για το περιβάλλον
 • Μείωση των σκυβάλων και απορριμμάτων
 • Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και κανονισμούς

Γενικά το πρότυπο έχει αναδιατυπωθεί πλήρως, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο σκοπός και οι στόχοι που θέτει ένας Οργανισμός να υποστηρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του σημερινού κόσμου με μεγαλύτερη έμφαση στην προληπτική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την περιβαλλοντική διαχείριση στα στρατηγικά σχέδια του, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριοτήτων και μεγέθους.

 1. Ποια είναι διαδικασία που κάναμε για να τα λάβουμε;

Ως Όμιλος πάντα είχαμε την ευαισθησία στην διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων μέσω στοχευμένων δράσεων που απώτερο στόχο έχουν τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την συμμόρφωση με την περιβαλλοντική Νομοθεσία και κανονισμούς.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν καταγραφεί και αναπτυχθεί σε ένα ενιαίο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση στους 3 Πυλώνες:

Α) Διαχείριση του Περιβάλλοντος

Β) Διαχείριση της Ενέργειας & Αποβλήτων

Γ) Ενημέρωση / Εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων μερών (Διεύθυνση, Προσωπικό, συνεργάτες κλπ.)

Όλες οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τα διάφορα εμπλεκόμενα Τμήματα του Ομίλου, επεξεργάστηκαν κατάλληλα και με τη βοήθεια των συμβούλων μας (Value Creation Consulting Ltd – VCC) προχωρήσαμε στην σύνταξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το σύστημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα Συμβαλλόμενα Μέρη, την Περιβαλλοντική Πολιτική, τους Ρόλους & τις Υπευθυνότητες, τα Ρίσκα & τις Ευκαιρίες, τη Νομοθεσία, το Σχέδιο Δράσης, το πλάνο Μέτρησης & Παρακολούθησης και τη Συνεχή Βελτίωση. Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε δύο Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και τέλος στον τελικό έλεγχο από Εξωτερικούς Επιθεωρητές της TUV Cyprus (Nord) Ltd, όπου τεκμηριώσαμε ότι πληρούσαμε τα κριτήρια για πιστοποίηση των εταιριών C.A. Papaellinas Ltd (Κεντρικά Γραφεία και Kleenex), Pharmacyline C.A. Papaellinas Ltd και C.A. Papaellinas Logistics Services Ltd.

 1. Τι σημαίνει αυτό για τον Όμιλό μας;

Εμείς στον Όμιλο Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ γνωρίζουμε ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων εξαρτάται από το φυσικό κεφάλαιο και την αναγέννηση των πόρων, οι οποίοι σήμερα καταναλώνονται με ρυθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τη φυσική αναπλήρωση. Ως εκ τούτου, με την εν λόγω πιστοποίηση δεσμευόμαστε για την ορθή διαχείριση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πόρων, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ των αναγκών του οργανισμού για βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς και διατηρώντας παράλληλα τους φυσικούς πόρους και τα οικοσυστήματα για μελλοντικές ανάγκες.

Τηρώντας τις παραπάνω αρχές, θέτουμε εφικτούς και μετρήσιμους στόχους με ανάλυση των τεχνικών μέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη, των προδιαγραφών των προϊόντων και των διεργασιών του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των καλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεών μας. Παράλληλα γινόμαστε περιβαλλοντικά ανταγωνιστικοί στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας ότι όλες οι υπηρεσίες μας συμμορφώνονται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις (σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο) και εκείνες που ορίζονται στα πρότυπα που υιοθετεί ο οργανισμός.

Για τον Όμιλο, η εν λόγω Πιστοποίηση παρέχει αμέτρητα οφέλη μεταξύ των οποίωνη συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων, η ενισχύση της αξιοπιστίας της εταιρίας, η βελτίωση των διαδικασιών και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες μη πιστοποιημένες εταιρίες. Τέλος, βελτιώνεται η κουλτούρα του προσωπικού και γενικότερα του Ομίλου, με απώτερο σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

savvas

*Ευχαριστούμε για την βοήθεια στη δημιουργία του κειμένου τον συνάδελφο μας, Σάββα Χατζηγιάγκου, Sustainability Manager