Skip to main content

Είμαστε Investors in People Platinum για τρίτη φορά

Τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People Platinum, που τιμά ευρύτερα την κυπριακή επιχειρηματικότητα, κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ.

Αυτή η νέα επιτυχία είναι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που, σύμφωνα με την προβλεπόμενη τριετή ισχύ της πιστοποίησης, έγινε τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την προηγούμενη του 2021, όπου για δεύτερη φορά ο Όμιλος διεκδίκησε και πέτυχε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κατηγορία διάκρισης Investors In People Platinum, ανήκει μόνο το 1% των Επιχειρήσεων παγκόσμια.

H συνολική διαδικασία αξιολόγησης έγινε με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων, ενώ περιλάμβανε μια σειρά συνεντεύξεων μεταξύ των μελών του Ομίλου, επισκέψεις στους χώρους εργασίας, αλλά και διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Υπήρξε αντιπροσώπευση όλων των θέσεων και βαθμίδων των εργαζομένων, σύμφωνα με το λειτουργικό οργανόγραμμα του Ομίλου.

Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης Investors in People Platinum, διερευνήθηκαν εκτενώς διάφορα θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στον Όμιλο ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. Αυτά περιλάμβαναν τους τρόπους με τους οποίους ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης, τις πρακτικές που διαμορφώνουν ένα καλύτερο περιβάλλον εργασίας, τους τρόπους κινητροδότησης και συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων, την ατομική βελτίωση και ενθάρρυνση στην επίτευξη στόχων, καθώς και τα συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης δόθηκε έμφαση στην ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, καθώς και στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συνολική απόδοση της εταιρείας και το υψηλό βαθμό αριστείας και καινοτομίας σε αυτές τις πτυχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Με βάση τη σχετική μελέτη αξιολόγησης, προσδιορίστηκαν οι ισχυρές διακριτές δυνάμεις του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:

  • Ενθάρρυνση της συνεργατικής εργασίας, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας.
  • Παροχή υποστήριξης και πόρων για τη συνεχή μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων.
  • Κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντος και ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές της αγοράς, αλλά και στις διαφοροποιούμενες καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες των πελατών
  • Αναγνώριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των ικανοτήτων του.
  • Ενσωμάτωση και υιοθέτηση των αξιών και της αποστολής του Ομίλου σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
  • Εστίαση στο μέλλον, με την κατεύθυνση προσπαθειών στη διαρκή εξέλιξη και τις προοπτικές που παρουσιάζονται.
  • Σχεδιασμός και εκχώρηση αρμοδιοτήτων που επιτρέπουν αυτονομία στους εργαζόμενους.
  • Προώθηση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, μέσω ανοικτής επικοινωνίας μεταξύ των μελών.
  • Κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης που προάγει την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα.

Στην αποτελεσματική οργανωτική και λειτουργική δομή του Ομίλου, στηρίζεται η καθημερινή επιβεβαίωση της αποστολής του: Να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Με βάση το ευέλικτο και αποτελεσματικό οργανωτικό του σχήμα, ο Όμιλος υλοποιεί την στρατηγική της μεθοδικής επέκτασής του. Ανοίγει νέους δρόμους ποιότητας και αξιοπιστίας, έχοντας ήδη καθιερωθεί σαν ο ισχυρότερος όμιλος προϊόντων υγείας και ομορφιάς στην Κύπρο.

Η πιστοποίηση Investors In People Platinum αντανακλά την αφοσίωση του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στη συνεχή προσπάθεια εξέλιξης των πρακτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, επιβραβεύει την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και το υψηλό επίπεδο της εταιρικής κουλτούρας που μοιράζονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Όλα αυτά που τον κάνουν να ξεχωρίζει ως “Εργοδότης Προτίμησης”.